[oodisc] import mail in Mozilla

Aleks_Subscribe trash1 на hotmail.ru
Пт Мар 22 13:21:41 MSK 2002


Hello discuss,

 Âîò õîòåë ïîïðîáîâàòü èìïîðòèðîâàòü UNIX mailbox â ïî÷òîâîãî
 êëèåíòà. Îáëîì. òîëüêî åóäîðà è âûãëÿäîê. ×òî äåëàòü?

-- 
Best regards,
 Aleks_Subscribe             mailto:trash1 на hotmail.ru

Подробная информация о списке рассылки Oo-discuss